Документи

 

 

2017/2018 учебна година

 

Важни дати

НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА ИЗПИТНА  СЕСИЯ за ученици на самостоятелна форма на обучение

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Училищни учебни планове, в сила от учебната 2017/2018 година – VIIIа,VIIIб,VIIIв,VIII г

VIII а Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

VIII б Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

VIII в Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

VIII г Спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Училищни учебни планове за  IX, X, XI, XII класове 

Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

 

Училищни програми

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности на учениците от уязвимите групи

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище

 

Правилник 

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГТМД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за устройството и дейността на Обществения съвет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- за валидиране на професионални знания, умения и компетентности придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 за извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време

 

 

Стратегия за развитие на ПГТМД

РАЗДЕЛ 1 – Въведение

РАЗДЕЛ 2 – Дейности по реализация на целите

РАЗДЕЛ 3 – Институционални взаимодействия

РАЗДЕЛ 4 – План на дейностите за изпълнение на стратегията

 

Годишни планове

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ПГТМД

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПГТМД

 

Обща информация

ПГТМД – ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ за VIIIклас, в сила от 2017/2018 учебна година

УЧЕБНО ВРЕМЕ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИ УЧЕБЕН ЧАС ПО ФВС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Относно  „Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институци“

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Информация за същността на всеки един вид социална услуга

Практически насоки за действия при инцидент

Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Бланки за заявления

ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ – ДО 7 ДНИ

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА