Документи

 

 

2018/2019 учебна година

 

Важни дати

ГРАФИК ЯНУАРСКА СЕСИЯ

ГРАФИК НОЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА  СЕСИЯ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

НВО дигитални компетентности

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Училищни учебни планове, в сила от учебната 2018/2019 година – VIIIа,VIIIб, VIIIв, VIII г   и IXа, IXб, IXв, IXг

VIII а Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

VIII б Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

VIII в Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

VIII г Спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

IX а Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

IX б Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

IX в Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

IX г Спец. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Училищни учебни планове за  X, XI, XII класове 

Спец. МОДЕН ДИЗАЙН

Спец. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Спец. КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

 

Правилник 

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГТМД 2018/2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за устройството и дейността на Обществения съвет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- за валидиране на професионални знания, умения и компетентности придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 за извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време

бланка по Приложение №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Декларация за ползване на лични данни

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Процедура при отстраняване на ученик

 

Стратегия за развитие на ПГТМД

РАЗДЕЛ 1 – Въведение

РАЗДЕЛ 2 – Дейности по реализация на целите

РАЗДЕЛ 3 – Институционални взаимодействия

РАЗДЕЛ 4 – План на дейностите за изпълнение на стратегията

МЕРКИ за повишаване качеството  на образованието в ПГТМД /в сила от 15.09.2016 г.

 

Годишни планове

ПЛАН за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година

ПЛАН за дейността на Комисията по етика за 2018/2019 учебна година

ПЛАН за дейностите на Комисия за борба и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици през 2018/2019 учебна година

ПЛАН за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 2018/2019 учебна година

 

Обща информация

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ за VIIIклас, в сила от 2018/2019 учебна година

УЧЕБНО ВРЕМЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

 

Бланки за заявления

ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ – ДО 7 ДНИ

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА