Обществен съвет

 

     Общественият съвет в „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн“  е  създаден със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността му е   конкретизирано с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.:

 

Обществения съвет действа в състав:

Представител на РУО – София град: Ант. Григорова

Председател на работодателите:  Марин Павлов

(за училищата, които извършват обучение за придобиване на проф. квалификация)

Председател: Арсения Свирачева

Членове:        Анастасия Данева  

                        Людмила Илиева

Покана за работна среща на Общественият съвет към ПГТМД относно финансов отчет за 2018 г.

Покана за работна среща на Общественият съвет към ПГТМД

 

Дейност и визия: