Правилници

 

Правилник за дейността на ПГТМД 

ПРАВИЛНИК за дейността на ПГТМД 2018/2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 за устройството и дейността на Обществения съвет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2- за валидиране на професионални знания, умения и компетентности придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 за извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време

бланка по Приложение №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Процедура при отстраняване на ученик

 

Годишни планове на ПГТМД

ПЛАН за квалификационната дейност през учебната 2018/2019 година

ПЛАН за дейността на Комисията по етика за 2018/2019 учебна година

ПЛАН за дейностите на Комисия за борба и превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици през 2018/2019 учебна година

ПЛАН за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 2018/2019 учебна година

 

Извеждане на ученици от училището

Чл.32 за извеждане на ученици от училището