ПРИЕМ

СВОБОДНИ МЕСТА

прием след завършен VII клас за учебната 2017-2018 г.

  след трети етап на класиране

 

ИНТЕРИРОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език – 1 свободно място

 

 

Подаване на документи в сградата на ПГТМД,  ул. Балша 2  – до 14 септември /включително/

телефон за контакти: (+3592) 952 26 77

icons

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 г. 

Кандидатстването в ПГТМД– гр. София се извършва след завършен VII и VIII клас

Заповед  РД 01-145/28.03.2017 г.

Заповед №194/30.03.2017 г.

 

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

се осъществява по следните специалности:

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на английски език

МОДЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на френски език

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ с разширено изучаване на английски език

ПРИЕМ СЛЕД VIII клас

се осъществява по следните специалности:

МОДЕН ДИЗАЙН
КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ

Приемът се осъществява по документи.

Необходими са:

 1. Свидетелство за завършено основно образование.
 2. Медицинско свидетелство /издава се от личния лекар/.
 3. Заявление за кандидатстване – по образец, попълва се в гимназията.

Подаването на всички необходими документи за кандидатстване се осъществява в сградата на гимназията – ул. Балша №2.

График на дейностите:

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VIII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Приложение№ 2 към заповед РД 01-145/28.03.2017 г.

КАНДИДАТСТВАНЕТО СЛЕД VII клас,  се осъществява след положени изпити при националното външно оценяване  (НВО). Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в което се обучават. Изпитите при НВО са по учебните предмети български език и литература (БЕЛ) и математика и се провеждат под  формата на тест.

ТЕСТЪТ ПО БЕЛ ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи с кратък свободен отговор
 • както и създаване на текст.

Тест по БЕЛ /НВО/ – 19 май 2017 г.

ТЕСТЪТ ПО МАТЕМАТИКА ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи със свободен отговор.

Тест по математика /НВО/ – 22 май 2017 г.

НВО по БЕЛ и по математика в края на VII клас, въз основа на което се осъществява приемането на ученици, се провежда под формата на тест, който включва ДВА МОДУЛА:

ПЪРВИ МОДУЛ – насочен към установяване на усвояването на учебното съдържание, заложено в учебната програма за задължителна подготовка по съответния учебен предмет – български език и литература или математика, за VII клас;

ВТОРИ МОДУЛ – включващ допълнителни задачи, чрез които се проверява прилагането на знанията и уменията, придобити в обучението от V до VII клас включително.

ПО ВСЕКИ ОТ МОДУЛИТЕ СЕ ПОСТАВЯ ОЦЕНКА, като оценката за първия модул се изразява с качествен и количествен показател и с брой точки, а за втория модул – само с брой точки.

ОЦЕНКАТА ОТ ПЪРВИЯ МОДУЛ на всеки от изпитите от националното външно оценяване , изразена с качествен и с количествен показател, се отразява в училищната документация като текуща оценка по съответния учебенпредмет.

По всеки от учебните предмети български език и литература и математика се формира ОБЩА ОЦЕНКА С БРОЙ ТОЧКИ КАТО СБОР ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАТА МОДУЛА, като максималният брой е 100 точки. С общата оценка ученикът участва в класирането.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

За всички специалности балът се образува като сума от следния брой точки:

 • Утроеният брой точки от теста по БЕЛ
 • Броят точки от теста по математика
 • Оценката по Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование, превърната в бр. Точки
 • Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната в брой точки
 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки
 • Мн. Добър 5 се приравнява на 39 точки
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от НВО по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

График на дейностите:

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година


Приложение№ 1 към заповед РД 01-145/28.03.2017 г.

При кандидатстване се подават следните документи в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, която е училище -гнездо:

 1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания
 2. копие на свидетелство за завършено основно образование
 3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
 4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии

В хода на обучението се придобива средно образование и трета степен на професионална квалификация, които се удостоверяват чрез:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация.