ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Дати за провеждане на изпити от НВО съгласно  Заповед РД09-1709/29.08.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. след
завършено основно образование

Кандидатстването в ПГТМД– гр. София се извършва след завършен VII клас

 

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

се осъществява по следните специалности:

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на английски език

РЕКЛАМНА ГРАФИКА  с разширено изучаване на английски език

МОДЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на френски език

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ с разширено изучаване на английски език

КАНДИДАТСТВАНЕТО СЛЕД VII клас,  се осъществява след положени изпити при националното външно оценяване  (НВО). Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в което се обучават. Изпитите при НВО са по учебните предмети български език и литература (БЕЛ) и математика и се провеждат под  формата на тест.

ТЕСТЪТ ПО БЕЛ ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи с кратък свободен отговор
 • както и създаване на текст.

ТЕСТЪТ ПО МАТЕМАТИКА ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи със свободен отговор.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

За всички специалности балът се образува като сума от следния брой точки:

 • Утроеният брой точки от теста по БЕЛ
 • Броят точки от теста по математика
 • Оценката по Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование, превърната в бр. Точки
 • Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната в брой точки
 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки
 • Мн. Добър 5 се приравнява на 39 точки
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от НВО по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

При кандидатстване се подава онлайн заявление за участие в класиране с подредени желания. Допълнителна информация можете да получите на сайта на РУО-софия град или в сградата на „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн“, където екип от учители по информатика ще оказват съдействие относно подаването на онлайн заявленията в периода на:

I-во класиране 3-5 юли 2019 г.

II-ро класиране 11 -16 юли 2019 г.

III -то класиране 24-25 юли 2019 г.

При записване  се подават следните документи в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн :

 1. копие на свидетелство за завършено основно образование
 2. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
 3. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии

В хода на обучението се придобива средно образование и трета степен на професионална квалификация, които се удостоверяват чрез:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация.