ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

график съгласно Зап.339/30.07.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г. съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. след
завършено основно образование

Кандидатстването в ПГТМД– гр. София се извършва след завършен VII клас

 

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

се осъществява по следните специалности:

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на английски език

МОДЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на френски език

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ с разширено изучаване на английски език

КАНДИДАТСТВАНЕТО СЛЕД VII клас,  се осъществява след положени изпити при националното външно оценяване  (НВО). Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в което се обучават. Изпитите при НВО са по учебните предмети български език и литература (БЕЛ) и математика и се провеждат под  формата на тест.

ТЕСТЪТ ПО БЕЛ ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи с кратък свободен отговор
 • както и създаване на текст.

ТЕСТЪТ ПО МАТЕМАТИКА ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи със свободен отговор.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

За всички специалности балът се образува като сума от следния брой точки:

 • Утроеният брой точки от теста по БЕЛ
 • Броят точки от теста по математика
 • Оценката по Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование, превърната в бр. Точки
 • Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната в брой точки
 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки
 • Мн. Добър 5 се приравнява на 39 точки
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от НВО по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

При кандидатстване се подават следните документи в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, която е училище -гнездо:

 1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания
 2. копие на свидетелство за завършено основно образование
 3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
 4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии

В хода на обучението се придобива средно образование и трета степен на професионална квалификация, които се удостоверяват чрез:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация.