Проект „ТВОЯТ ЧАС“

Обща информация

проект „ТВОЯТ ЧАС“ стартира съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “.

Партньори

log

 

Документи

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF

Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Разходи за закупуване на материали, PDF

Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF

Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Лого на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им определени

на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект „Твоят час“

Заповед РД09-1072/10.08.2016 г.
Заповед за участие на държавните и общинските училища в техническото и финансовото изпълнение на Проект „Твоят час.“

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Указания за прилагане принципа на екологична устойчивост в контекста на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Групи Дейност за преодоляване на обучителни затруднения     

Аз мога„-ЧУЖД ЕЗИК ИТАЛИАНСКИ |Ръководител – Галина Йотова

 

Мога и на френски„-ЧУЖД ЕЗИК ФРЕНСКИ |Ръководител – Йорданка Николова

 

Аз мога да решавам задачи„- МАТЕМАТИКА|Ръководител – Виктория Николова

 

Дигитални компетенции„- ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Даниела Касапинова

 

Компютърна грамотност„- ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Здравка Пужева

 

Групи / Дейност по интереси

Биохимията- лесна, достъпна и интересна„-НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКО ЗНАНИЕ |Ръководител – Галя Аралова-Атанасова

 

Естетика и багри„- ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА|Ръководител – Ваня Минекова

 

„Извън ателието- ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА|Ръководител – Пламен Петков

 

“ Изработване на облекла- НАУКА ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Нели Гергова

 

“ Интериорно проектиране- НАУКА ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Александрина Първанова

 

“ Културно-историческите паметници на България- ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И КУЛТУРА|Ръководител – Станка Дечева

 

“ Математиката – лесна и забавна„- МАТЕМАТИКА|Ръководител – Таня Петкова

 

“ Мода и конфекция- НАУКА ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Джина Бонева

 

“ По родните места на българските писатели- ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И КУЛТУРА|Ръководител – Маргарита Илчева

 

“ Рисуване и творчество в текстила- ИЗКУСТВА И КУЛТУРА, ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА|Ръководител – Николета Васева

 

“ Творческо писане- НАУКА ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ЕЗИКОВ СВЯТ|Ръководител – Емилия Христова

 

“ Художествено проектиране на облекло- НАУКА ,ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ|Ръководител – Ивелина Николова