Административни услуги

1. Издаване на служебни бележки към различни институции

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас,  етап   или основна степен на образование бланка изтегли  тук 

3.  Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация бланка изтегли тук 

4.  Академични справки за общия успех / успех по години и хорариум учебни часове  бланка изтегли тук 

5. Удостоверение за завършен клас /Дубликат/

6. Самостоятелна форма на обучение заявление изтегли тук

7. ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  заявление изтегли тук 

8. Диплома за средно образование /Дубликат/заявление изтегли тук 

9. Приложение към диплома за средно образование

10. Удостоверение за професионално обучение

11. Свидетелство за Професионална квалификация/Дубликат/

12. Отсъсгвие от училище – до 7 дни заявлeние изтегли  тук

13. Заявление за промяна формата на обучение заявлeние изтегли  тук

14. Заявление на ученика до директора на училището за избор на спортните дейности заявлeние изтегли  тук

15. Заявление за избор на учебни предмети за изучаване във факултативните учебни часове заявлeние изтегли  тук