Дневна форма за учебната 2019/20 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЕМРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧ.2019/20г.

График за провеждане на трета поправителна сесия за учебната 2019/2020 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА И САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 г.,съгл. Заповед № 716/12.08.19 и Заповед №717/ 12.08.19 на директора на ПГТМД

ОДОБРЕНИ УЧЕБНИЦИ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ за учебната 2019/2020 г.

УЧЕБНО ВРЕМЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ през първи учебен срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ РАБОТИ през първи учебен срок

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ I УЧЕБЕН СРОК

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

МОДУЛЕН /3-ти/ час ФВС

Свободни места за ученици от IX – XII клас през учебната 2019/2020г.