Обществен съвет

Събрание на родителите за конституирането на нов състав на обществения съвет (29.10.2019г.)  и  съгласно заповед №51/08.10.2019г. на директора на училището:

Състав на Обществения съвет (2020-2023г.)

Представител на РУО – София град: 

Председател на работодателите:  г-н Илия Левков, председател на УС на НБО ИКЕМ

Председател: Арсения Свирачева

Членове:        Момчил Даскалов

                         Адриана Влахова


Покана за конститутирането на нов състав на Обществения съвет (натисни тук)


 Общественият съвет в „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн“  е  създаден със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността му е   конкретизирано с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.:

Обществения съвет действа в състав(2016-2019г.):

Представител на РУО – София град: Ант. Григорова

Председател на работодателите:  Марин Павлов

(за училищата, които извършват обучение за придобиване на проф. квалификация)

Председател: Арсения Свирачева

Членове:        Анастасия Данева  

                        Людмила Илиева

Покана към Обществен Съвет

Покана към ОС относно съгласуване на уч. учебни планове за учебната  2019-2020 г.

Покана към ОС относно  училищен бюджет 2019 г.

Покана за работна среща на Общественият съвет към ПГТМД относно финансов отчет за 2018 г.

Покана за работна среща на Общественият съвет към ПГТМД

Дейност и визия: