ПРИЕМ

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

БЕЗ ИЗПИТ за проверка на способностите след завършен VII клас!!!

 

Дати за провеждане на изпити от НВО съгласно  Заповед РД09-1709/29.08.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г. съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. след
завършено основно образование

Кандидатстването в ПГТМД– гр. София се извършва след завършен VII клас

КЛАСИРАНЕ  на учениците след подбор от IV класиране и балообразуване

ИНФОРМАЦИЯ за бъдещите осмокласници за уч. 2019/2020г. –IV класиране при наличие на свободни места /Заповед № 706 / 25.07.2019г. на директора на ПГТМД

ПРИЕМ СЛЕД VII клас

се осъществява по следните специалности:

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на английски език

РЕКЛАМНА ГРАФИКА  с разширено изучаване на английски език

МОДЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на френски език

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН с разширено изучаване на италиански език

КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДЕСЕНИРАНЕ НА ТЪКАНИ ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ с разширено изучаване на английски език

 

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ се попълва онлайн заявление за участие в класиране с подредени желания. Помощ при попълване на  заявление можете да получите в нашето училище „ГНЕЗДО“ – „Професионална гимназия по текстил и моден дизайн“, където екип от учители  ще ви окаже съдействие от 08:00-18:00 ч. в периода на:

I-во класиране 3-5 юли 2019 г.

III -то класиране 24-25 юли 2019 г.

Необходимо е сканирано копие /.pdf/на медицинско свидетелство или оригинал на хартиен носител  при  избор на паралелки от Професионални гимназии :

При записване  се подават следните документи в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн :

 1. оригинал на свидетелство за завършено основно образование
 2. оригинал на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване
 3. оригинал на медицинско свидетелство 

В хода на обучението се придобива средно образование и трета степен на професионална квалификация, които се удостоверяват чрез:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация.

КАНДИДАТСТВАНЕТО СЛЕД VII клас,  се осъществява след положени изпити при националното външно оценяване  (НВО). Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в което се обучават. Изпитите при НВО са по учебните предмети български език и литература (БЕЛ) и математика и се провеждат под  формата на тест.

ТЕСТЪТ ПО БЕЛ ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи с кратък свободен отговор
 • както и създаване на текст.

ТЕСТЪТ ПО МАТЕМАТИКА ВКЛЮЧВА:

 • задачи с избираем отговор
 • задачи със свободен отговор.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

За всички специалности балът се образува като сума от следния брой точки:

 • Утроеният брой точки от теста по БЕЛ
 • Броят точки от теста по математика
 • Оценката по Изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование, превърната в бр. Точки
 • Оценката по Информационни технологии от Свидетелството за основно образование, превърната в брой точки
 • Отличен 6 се приравнява на 50 точки
 • Мн. Добър 5 се приравнява на 39 точки
 • Добър 4 се приравнява на 26 точки
 • Среден 3 се приравнява на 15 точки

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира, като резултатът от НВО по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.