Проекти „Обучение“

ФАЗА ТЕКУЩИ

1. Проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – BG05M20P001-2.011 по ОП НОИР/

 реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО ; Наредба за приобщаващото образование ; Заповед № РД 09-1092/11.04.2019 г. на министъра на образованието и науката;   виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2019/20г.

2. Проект „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ 

реализиран на основание: чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 21б, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование (посл. изм. и доп. с ПМС №289/12.12.2018 г.), чл. 16б, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование

виж график на занятия през I-ви учебен срок на уч. 2019/20г.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

проект „ТВОЯТ ЧАС“ стартира съгласно Чл. 23. (1) от ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “.

Реализирани 5 групи / Дейност за преодоляване на обучителни затруднения:  

Аз мога“,„Мога и на френски“,„Аз мога да решавам задачи“,„Дигитални компетенции“,„Компютърна грамотност“

Реализирани 12 групи / Дейност по интереси:

„Биохимията- лесна, достъпна и интересна“,„Естетика и багри“„Извън ателието“,  „Изработване на облекла“„, „Интериорно проектиране“,„Културно-историческите паметници на България“„Математиката – лесна и забавна“,„Мода и конфекция“„, „По родните места на българските писатели“, „Рисуване и творчество в текстила“,
„Творческо писане“,„Художествено проектиране на облекло“